Suche

تداوی ب ی ال فرهنگ

پیشنهادات برای افرا د ا ز کشورها و فرهنگ های دیگر

ما می خواهیم به شما کمک کنیم - مهم نیست که از کجا آمده ای د. در همه ای مراک ز ویتوس (Vitos) نماین دگان 

مهاج رین وجود دارند. اینه ا مسول ی شما برای س وا لت درباره تداوی هستند.

علاوه بر این ، برای ما مهم است که ارتباط زبا ن مانع برای تداوی موفق شم ا نبای د باشد. به هم ی دلیل ما کوشش می

کنیم در صورت لزوم برای شم ا م رتجم پید ا کنیم.

ویتوس (Vitos) ضورتهای انف رادی و ر ژیم های غذا ن شما را در نظر می گ ت د
. لطفا در این مور د با ما تماس بگ تی د.

م رتجم در ویتوس (Vitos)

برای تداوی موفق تفاهم لف ظ ر شط ضوری است. به هم ی دلیل ما تلاش می کنیم در صورت نیا ز ی ا در ص ورت

درخواست م رتجم برای شما ترتیب دهیم. روش های مختل ف برای این در ویتوس (Vitos) وجود دا رند.

ویتوس با دفات ر مختلف م رتجم ی ی ا با خدمات ترجمه های جامعه محلی که وابسته به مکان میباش د، کا ر میکند. ممکن

است که این خدمات م رتجم ی متفاوت باشد.
ً
معمولا یک همکا ری طول ن مدت و قابل اعتماد با این خدمات وجود 

دارد.

م رتجم ی داخلی

ویتوس همچن ی م رتجم ی داخلی دارد. کارمندان ویتوس که علاوه بر زبان آلما ن د ر زبان های دیگ ری هم روان صحبت

می کنند ، این وظیفه را انجام میدهن د. آنها برای این کار آموزش دیده اند.

زبانها ن که ویتوس می تواند به شما م رتجم داخلی بدهد از مکان ت ا مکان متفاوت است.

م رتجم ویدیو

در صورت لزوم ، ویتوس می تواند از م رتجم ویدیو ن استفاده کند. وقت لزم می توانیم یک م رتجم ر ا از ط ریق ویدی و به

گفتگو اضافه کنیم. که این به عنوان یک مثال مفی د است ، اگر هیچ م رتجمی در سایت موجود نباش د، ویتوس میتواند

به طریق م رتجم ویدیو ن خدمات م رتجم ی ر ا بیش از 60 زبان های جهان مستفید شو د.